Epekto ng makabagong teknolohiya

Sa kabilang dako, kung hindi mo naiintindihan ang pinag-uusapan dito, dapat mo sigurong basahin ang kahalagahan ng pamimilosopiyakung saan ipinapaliwanag kung bakit "namimilosopiya" ang tao, at basahin din ang paraang pampilosopiya na makakatulong upang maunawaan kung paanong nag-iisip ang mga pilosopo.

Maaari nating sabihin nang may pagmamalaki na pilosopiya ang pag-aaaral na sinusuri ang kahulugan at katwiran ng ating mga pinakamahalagang paniniwala, gamit ang mga pamamaraang pampilosopiya. Ngunit may bahagi ng mga pag-aaral sa relihiyon, tulad ng paghahambing sa mga pangunahing relihiyon sa daigdig, na malinaw na hiwalay sa pilosopiya tulad ng pagkakaiba ng iba pang mga agham na panglipunan sa pilosopiya.

Inilarawan ni Sokrates ayon sa paglalahad ni Platon na walang kakayanan at mapagpanggap ang mga sopista, na gustong itago ang kanilang kabobohan sa likod ng pambobola at paglalaro sa salita, kung kaya napapapaniwala nila ang ibang tao sa mga bagay na walang basehan at hindi totoo.

Sa madaling sabi, mapalad ang mga bansang maunlad na sapagkat napagkalooban nito ng lahat ng pangangailangan ang bawat mag-aaral tulad ng makabagong kagamitan sa pagtuturo.

Hindi naman gumagamit ng eksperimento ang pilosopiya sa mga pag-aaral nito. Doon sa mas gustong mag-aral ng pilosopiya na may kasama, maaaring makipag-ugnayan sa mga pribadong samahan tulad ng Society for Philosophical Inquiry. Sa mga pag-aaral na ito, hindi nagsasagawa ng eksperimento at nagbubuo ng mga teorya ng agham ang mga pilosopo sa kanilang kakayanan bilang "mga pilosopo".

Ngunit para sa mas nakararami sa pilosopiya ng ika daantaon, konti lamang ang mga pilosopo na seryosong tumatalakay sa mga tanong na panrelihiyon. Ang mga panandang ito ay sa aking palagay, kung ako ang tatanungin, subalit, kaya lamang, kung, bagaman, at iba pa.

Ibinibilang ngayon ang mga paksang ito sa agham. Kaya naman bihirang pagtalunan ng mga matematiko kung ano ang kahuli-hulihang sagot, habang hindi naman magkasundo ang mga pilosopo sa kanilang iba-ibang sagot at pamamaraang pampilosopiya.

Mga panandang naghuhudyat ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o Gawain.

Karamihan sa mga pilosopiya ang isinulat sa paraang tuluyan prosaat bagaman nilalayon nitong maging malinaw at tukoy, hindi nito mapapantayan ang uri ng linaw na matatagpuan sa matematika. Ngunit paano ba natin dapat unawain ang salitang "mga pinakamahalagang paniniwala"?

Pagkakaiba ng pilosopiya sa iba pang larangan ng pag-aaral[ baguhin baguhin ang batayan ] Agham na pangkalikasan[ baguhin baguhin ang batayan ] Noong pasimula, inilalapat ang salitang "pilosopiya" sa lahat ng pinagsisikapan ng pag-iisip.

Minsan ginagamit ang pilosopiya ng sining upang ilarawan lamang ang mga tanong ukol sa sining, habang "estetika" naman ang mas malawak na salita. Hindi ito ganong umaasa sa karanasan at experimentasyon, at wala itong direktang pakinabang na maibibigay sa teknolohiya.

Pilosopiya

Kahit noong ika daantaon, ibinibilang ang pisika at kimika sa "pilosopiya ng kalikasan", kung saan pinag-aaralan sa pilosopiya ang kalikasan. Mga panandang naghuhudyat ng pananaw ng may-akda. Minsan itinuturing itong singkahulugan ng aksiolohiyaat minsan, sa halip na intindihin ito bilang isang saligang larangan, itinuturing itong isang napakalawak na larangan na sinasaklaw ang etika, estetika at pampolitika na pilosopiya, mga nakakababang sangay na pampilosopiya na may malalim na ugat sa mga tanong sa pagpapahalaga.

May mga bagay na pareho sa lahat ng mga pananaw na ito: Ganon din, minsan namang mas malawak na inilalapat ang "estetika" kaysa "pilosopiya ng kagandahan": Paano makakapagsimula sa pilosopiya[ baguhin baguhin ang batayan ] Isang pambobola ng ilang manunulat para sa pambungad na seksiyon sa mga aklat ng pilosopiya ang sabihin na may pilosopiya ang bawat tao, lalo na at hindi nila malalim na napag-iisipan ito o hindi nila mapapatunayan ito.

Mga naghuhudyat ng paraan ng pagkakabuo ng diskuros. Minsan ginagamit na halos magsingkahulugan ang salitang "pilosopiya ng pilosopiya". Hindi ito maaaring paunlarin sa pamamagitan ng mga eksperimento. Ngunit hindi ito nakapagtataka: Mga nakakababang sangay nito ang meta-etikakaisipan sa pagpapahalagakaisipan sa pag-uugaliat praktikal na etika.

Nakabatay ang palagay na ito sa bahagi ng isang nawawalang akda ni Herakleides Pontikosisang mag-aaral ni Aristoteles. Itinuring ni Aristoteles na ang teolohiya ay isang sangay ng metapisikaang pinakasentro ng pilosopiya, at bago sumapit ang ika daantaon, malaking bahagi ang inilaan ng mga pilosopo sa pagsagot ng mga tanong sa teolohiya.

Tatlo ang uri ng tungkuling ginagampanan ng panandang diskurso: Ang nakakasirang-puri na gamit sa salitang "sopista" ay sa pakahulugang tumutukoy sa isang tao na nanghihikayat lamang kaysa nagbibigay-katwiran. Metapisika kabilang dito ang ontolohiya: Nakakatulong ang estetika upang maintindihan ang mga usapan sa sining.

Tinatalakay ng pilosopiya ng agham ang mga batayan ng pamamaraang pang-aghamkasama ang iba pang mga paksa sa nakakatulong minsan sa mga siyentipiko. Sa loob ng mga pangunahing sangay na ito, maraming nakakababang sangay na lumalaki at lumiliit sa paglipas ng panahon; minsan nagiging mga maiinit na paksa ang mga nakakababang sangay na ito at pinupunuan nito ang maraming bahagi sa literatura na para bang naging pangunahing sangay na rin.

Minsan ibinibilang ang Lohika na isa pang mahalagang sangay ng pilosopiya, at minsan din bilang isang hiwalay na agham na madalas na pinag-aaralan ng mga pilosopo, at minsan naman bilang isang natatanging pamamaraang pampilosopiya na maaaring gamitin sa lahat ng sangay ng pilosopiya.

Hindi dapat ituring ng kapareho ng sinusuri nitong agham ang pilosopiya ng agham, gaya na rin na hindi halaman o hayop ang biyolohiya. Ang mga panandang ito ay pagkatapos, sakanang sumunod na araw, sa dakong huli, at iba pa.

Hindi na pangunahin ang gampanin ng relihiyon sa pilosopiya. May mga bahagi ang teolohiya, kabilang ang mga tanong kung meron at ano ang kalikasan ng diyos, na tinatalakay din sa pilosopiya ng relihiyon.

Ang Pilosopiya ng Matematika ay sangay ng pilosopiya ng agham ; ngunit sa maraming paraan, may espesyal na kaugnayan ang matematika sa pilosopiya. Ngunit, may mga bagay din na nag-uugnay sa pilosopiya at agham lalo na sa katangian at pamamaraan nito; may ilang pilosopo ng Pilosopiya ng Analitika na nagsasabing ang paraan ng pag-aanalisa kung saan hinahati ang kabuuan sa maraming bahagi at isa-isang pinag-aaralan ng malaliman ang bawat bahagi nito ang nakakatulong sa mga pilosopo na gayahin ang mga pamamaraan ng agham-pangkalikasan; ipinapalagay ni Quine na bahagi ng agham-pangkalikasan ang pilosopiya, mas abstrakto nga lamang ito.

Dating nasa poder ng mga pilosopo ang sikolohiya, ekonomiya at linguistika dahil sila lamang ang nag-aaral ng mga ito noon, ngunit mahina na ngayon ang kanilang koneksiyon sa mga larangang ito.Table Of Contents.

Modyul 1: Ang Heograpiya ng Asya Aralin 1: Katangian Pisikal ng Asya Modyul 2: Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 1: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 2: Sinaunang Pamumuhay Modyul 3: Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon ( Siglo) Aralin 1: Panahon ng.

Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at/o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi. Ang pilosopiya ay ang mapagkilatis na pag-aaral sa mga pinakamalalim na katanungan na maaaring itanong ng sangkatauhan.

Sinisikap nitong unawain ang mga suliranin na mayroong malawak na saklaw at nagsisilbing ugat sa mas marami pang mga tanong tungkol sa katotohanan, tunay na kahulugan ng ating buhay, saligan at nilalaman ng.

Gamit ng Panandang Diskurso Ang mga panadang diskurso ay nagpapakita ng pag-uugnayang namamagitan sa mga pangungusap o bahagi ng texto. Tatlo ang uri ng tungkuling ginagampanan ng panandang diskurso. Proverbs: The Holy Bible: King James Version: This is a book of wise sayings and ethical and common sense teachings on how to live a godly life.

The Holy Bible: King James Version. killarney10mile.com

Download
Epekto ng makabagong teknolohiya
Rated 4/5 based on 62 review